Jak vytvořit widget YouTube pro vaše webové stránky

KliknÄ›te na "PÅ™izpůsobit" pro kontrolu možnost­, včetnÄ› ovl¡dac­ch prvků pro odm­tnut­ použ­v¡n­ cookies pro personalizace a informace o ovl¡dac­ch prvc­ch ºrovnÄ› prohl­Å¾eče, kter odm­tnou nÄ›kter nebo vÅ¡echny soubory cookie pro dalÅ¡­ použit­. Můžete tak navÅ¡t­vit G.co/privacyTools kdykoliv.

V tomto pÅ™­spÄ›vku v¡m uk¡Å¾u, jak můžete snadno vytvoÅ™it webov str¡nky videa s wordpress. Webov str¡nky jako YouTube. Tak pÅ™id¡n­ nÄ›kolika rychl½ch tipů, jak to můžete propagovat a vydÄ›lat pen­ze.

PotÅ™ebujete efektivn­ hostingovou službu a n¡zev domny pro video webov str¡nky

Pokud jste vlastn­kem str¡nek (nebo spravujete tyto str¡nky), pros­m, whitelist vaÅ¡e IP nebo pokud si mysl­te, že tento blok je chyba, otevÅ™ete pros­m letenku na podporu a ujistÄ›te se, že zahrnout podrobnosti bloků (zobrazen v Pole n­Å¾e), takže v¡m můžeme pomoci pÅ™i odstraňov¡n­ problmů.

podpora - wordpresscom

 • Projektov¡n­ vaÅ¡ich webov½ch str¡nek
 • Nastaven­ m­stn­ho serveru
 • VytvoÅ™it datab¡zi aplikace WordPress
 • St¡hnout wordpress
 • < LI> Instalace WordPress
 • Instalovat element¡rn­ a motivov pluginy
 • VytvoÅ™en­ souborů motivu
 • pomoc­ funkc­.php pro nastaven­ v½choz­ho nastaven­ motivu
 • VytvoÅ™en­ v½choz­ch str¡nek motivu
 • Instalace motivu
 • Obecn nastaven­
 • VytvoÅ™en­ z¡hlav­ a z¡pat­ bloků
 • VytvoÅ™en­ domovsk str¡nky
 • VytvoÅ™en­ vlastn­ho typu pÅ™­spÄ›vku a meta boxy
 • Vytv¡Å™en­ zkÅ™­Å¾en½ch k³dů pomoc­ CPTS
 • šprava sloupců pro vaÅ¡e CPTS
 • VytvoÅ™it sv menu
 • < LI> Vytv¡Å™en­ dalÅ¡­ch str¡nek
 • VytvoÅ™en­ jednotliv½ch str¡nek pro vaÅ¡e CPTS
 • VytvoÅ™it formul¡Å™
 • VytvoÅ™it Å¡ablony sekce Elementor
 • VytvoÅ™it dalÅ¡­ CPT <
 • Validate a upravit mobiln­ str¡nku
 • exportovat sv webov str¡nky pro v½robu
 • doporučit zabezpečen­, SEO a caching pluginy
 • Security Security
 • Nastaven­ ukl¡d¡n­ do mezipamÄ›ti
 • Nastaven­ SEO

Tento kurz vyučuje vÅ¡e, co potÅ™ebujete vÄ›dÄ›t, abyste vytvoÅ™ili webov str¡nky od zač¡tku do konce. Nauč­te se, jak nastavit m­stn­ server, vytvoÅ™it design a vytvoÅ™it vlastn­ text WordPress, kter½ pracuje s elementorem.

Existuje časov¡ prodleva, kter¡ ukazuje, jak Eric navrhl pÅ™­klad m­sto aplikace Illustrator. Eric vysvÄ›tluje myÅ¡lenkov½ proces za jeho designov½mi rozhodnut­mi, abyste mohli provst principy a aplikovat je na vlastn­ design webov½ch str¡nek.

[img20]

Nemůžete přistupovat ke smartslidercom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.