Vývoj emailu šablony Hubspot

Nikdy byste nemÄ›li kop­rovat e-mailov½ design ostatn­ch, ale rozhodnÄ› by se mÄ›l naučit a z­skat n¡pady z velk½ch e-mailov½ch n¡vrhů. Můžete pÅ™ij­t s n¡ladovou deskou pro v¡Å¡ e-mailov½ design, kter½ v¡m jistÄ› pomůže s myÅ¡lenkou.

Sestavil jsem seznam nejužitečnÄ›jÅ¡­ch str¡nek na webu, aby běžel a prozkoumali, když potÅ™ebujete nÄ›jakou inspiraci pro v¡Å¡ dalÅ¡­ design e-mailu. Pod­vejte se na n¡sleduj­c­ hlavn­ str¡nky doporučujeme pro inspiraci Email Design.

 • bootstrap r¡mec
 • css
 • konstrukčn­ trendy
 • fonty
 • design na voln noze
 • Obecn½ design
 • Ikony
 • Design inspirace
 • javascript
 • logo design
 • n¡vrh
 • Fotografie
 • tiskov½ design
 • UI Design
 • UX Design
 • web design
 • wordpress
 • wordpress pluginy
 • wordpress motivy
 • Adobe After Effects
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Adobe Lightroom
 • Adobe Lightroom
 • Adobe Photoshop <
 • Adobe Premiere PRO
 • Apple Keynote
 • Apple Motion
 • fin¡le cut Pro
 • Microsoft PowerPoint
 • Procreate
 • skica aplikace

s tměř 50% vÅ¡ech e-mailů, kter jsou otevÅ™eny na mobiln­m zaÅ™­zen­, a s t­mto procentem oček¡valo, že bude rychle růst v pÅ™­Å¡t­ch nÄ›kolika letech, v½znam použ­v¡n­ citliv Å¡ablony pro vaÅ¡e e-mailov marketingov kampanÄ› nebylo nikdy vyÅ¡Å¡­.

Jak budete pravdÄ›podobnÄ› již vÄ›dÄ›t, navrhov¡n­ jednoduch½ch cross-client html e-mailů je obt­Å¾n (pÅ™i pohledu na v¡s Outlook!) sama o sobÄ›. Navrhov¡n­ e-mailů, kter funguj­ dobÅ™e napÅ™­Ä vÅ¡emi e-mailov½mi klienty, a tak pracovat na vÅ¡ech různ½ch mobiln­ch telefonech a tabletech, kter jsou v současn dobÄ› k dispozici, je jeÅ¡tÄ› těžš­. Mnohem těžš­.

St¡hnÄ›te si modern­ prohl­Å¾eč:

HTML, kter½ se nakonec stane vaÅ¡i e-mailovou kampaň, je postavena v etap¡ch v editoru HTML nebo text, pÅ™ičemž každ¡ etapa se zaměřuje na konkrtn­ sadu prvků v r¡mci k³du. Můžete použ­t n¡stroj WYSIWYG Style pro generov¡n­ html, ale je důležit m­t na pamÄ›ti, že maj­ sv nev½hody. Jsou určeny pro vytv¡Å™en­ webov½ch str¡nek a nikoli e-mailu HTML, takže neobsahuj­ vylepÅ¡en­ a zmÄ›ny, kter potÅ™ebujete k tomu, aby bylo možn pÅ™izpůsobit e-mailov standardy.

Pokud jste star½ profesion¡l s web design, nemus­te b½t spokojeni s kompromisy a hacky budete muset pracovat s pÅ™i navrhov¡n­ e-mailov½ch aplikac­. Bohužel se nemůžete spolhat na CSS v E-mailu HTML stejnÄ› jako můžete s webov½mi str¡nkami v prohl­Å¾eč­ch. NejlepÅ¡­ je udržet CSS jednoduch, takže pokud nebude spr¡vnÄ› nač­st, vaÅ¡i pÅ™­jemci mohou st¡le pÅ™eč­st vaÅ¡i zpr¡vu.

Jakmile je v¡Å¡ n¡vrh nastaven, doporučujeme, abyste to pečlivÄ› vyzkouÅ¡eli, abyste zajistili, že bude pracovat ve vÅ¡ech různ½ch e-mailov½ch aplikac­ch. Půjdeme pÅ™es různ testovac­ scn¡Å™e a situace v tto č¡sti, kter v¡m pomohou vytvoÅ™it rock-pevn½ design. Jakmile se nach¡z­te a oprav­ chyby, budete pÅ™ipraveni zač­t odeslat!

 • Kolikr¡t je, že neotevÅ™ete e-mail, kter½ b­t svou doručenou poÅ¡tu?
 • Byli jste nÄ›kdy ovlivnÄ›ni e-mailem ve složce Doručen¡ poÅ¡ta?
 • Už jste nÄ›kdy pÅ™em½Å¡leli, co bylo zaujato za t­mto e-mailem?

Nemůžete pÅ™istupovat ke stÅ™edn­m programu

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.