Interní serverová chyba

Ikony jsou nutnost­ pÅ™i budov¡n­ webov½ch str¡nek nebo aplikace. Použ­vaj­ se prakticky vÅ¡ude a z různ½ch důvodů. NÄ›kteÅ™­ designÅ™i je použ­vaj­ pro estetick důvody, zat­mco jin­ je použ­vaj­ pro praktičtÄ›jÅ¡­. Ikona menu Hamburger je napÅ™­klad až do určitho bodu použitho z praktick½ch důvodů, d­ky sv obezn¡menosti. / p >.

Obsah

se d­v¡te na osvěžuj­c­ volbu pro aktu¡ln­ web design? Str¡v­te pÅ™­liÅ¡ mnoho času hled¡n­m jednotliv½ch ikon samostatnÄ›? Pokud ano, nebojte se. Zde je seznam 10 nejlepÅ¡­ch bal­Äků Å™­zen ikony pro každho n¡vrh¡Å™e. To je nejdůležitÄ›jÅ¡­ a nejjednoduÅ¡Å¡­ způsob pÅ™izpůsoben­ novho projektu. ProjdÄ›te n¡sleduj­c­ seznam a vyberte nejvhodnÄ›jÅ¡­ ikonu. / p >.

Jak n¡zev napov­d¡, flatilicous Icon Pack Pixel Bazaar m¡ lahodnou sadu 1000 ploch½ch stylů ikon. Ploch ikony jsou dvourozmÄ›rn grafick rozložen­ s jednoduch½m a elegantn­m vzhledem. Tato ikona balen­ je rozdÄ›lena do 28 kategori­ včetnÄ› Å¡ipek, emoc­, potravin, webovho rozhran­ a mnoho dalÅ¡­ch. Na z¡kladÄ› geometrick½ch tvarů, tyto ikony zv½Å¡­ vzhled vaÅ¡ich webov½ch str¡nek, kter½ mu d¡v¡ modern­ nedis¡Å¾e. Ikony jsou navrženy s vysokou ºrovn­ detaily, takže je vypadaj­ ostÅ™e na menÅ¡­ch velikostech a dokonce i na jejich Å¡k¡lov¡n­. K dispozici ve 3 form¡tech souborů - AI, SVG a PNG. Snadno pÅ™izpůsobit barvy, aby se pÅ™izpůsobily vaÅ¡emu projektu. / p >.

Tento mega svazek 5300 png a SVG ploch ikony by inmotus ukonč­ v¡Å¡ lov pro nejlepÅ¡­ ikonu balen­. Skl¡d¡ se z 391 různ½ch kategori­ zahrnuj­c­ch vÅ¡e, co si dok¡Å¾ete pÅ™edstavit. Tyto ikony můžete použ­t tměř kdekoli a vÅ¡ude včetnÄ› bannerů, webov½ch str¡nek, prezentac­, sloupců soci¡ln­ch mdi­, aplikac­ a dalÅ¡­ch propagačn­ch materi¡lů. Tyto ikony můžete použ­t pro vlastn­ projekty nebo pro projekty klienta a učinit je atraktivnÄ›jÅ¡­. Cyberchimps v současn dobÄ› nab­zej­ 80% slevu na tomto bal­Äku. / p >.

Pokud hled¡te nÄ›co, co by dalo vaÅ¡emu projektu okraj s jednoduchost­ a jedinečnost­, pak Moji je 600 ikon bal­Äek je spr¡vn¡ volba pro v¡s. Tento bal­Äek obsahuje 600 barevn½ch Å¡k¡lovateln½ch vektorov½ch ikon v 9 různ½ch kategori­ch, jako jsou lid, emoce, gesta, objekty, zv­Å™ata, cestov¡n­, potraviny, aktivity a pÅ™­roda. Ikony pÅ™ich¡zej­ v Master AI, SVG a PNG (nakr¡jen v 50px, 100px a velikosti 150px) form¡tů. Tyto modern­ jedinečn a nepÅ™edv­dateln ikony určitÄ› vylepÅ¡uj­ vaÅ¡e soci¡ln­ stav. / p >.

Icomoon nab­z­ tÅ™i různ pl¡ny s ikonami - bezplatnou verzi s 490 ikonami, z¡sadn­ balen­ s 950 ikonami a konečn½m bal­Äkem s 1600 ikonami. VÅ¡echny tyto bal­Äky zahrnuj­ pÅ™esnÄ› ručnÄ› handcrafted 16 — 16 Ikony mÅ™­Å¾ky v různ½ch form¡tech jako SVG, PDF, EPS, AI, PSD a PNG. Můžete tak instalovat Ligature Font (TTF). Použit­ ligatur, slovo může b½t spojeno s fontem glyfem. Ikony v tomto balen­ jsou k dispozici v rastrovm i vektorovm form¡tu. Tyto ikony můžete použ­t pro osobn­ i profesion¡ln­ projekty. / p >.

Ikony Svazky koly dalÅ¡­ pÅ™­klad pÅ™edv¡dÄ›t vaÅ¡e webov str¡nky jako kreativn­, umÄ›leck a elegantn­. Tento bal­Äek poskytuje pÅ™­stup k 17 ikon a obr¡zkov½ch bal­Äků. Kolečko kolekce ikon roste den ve dne jako t½m pÅ™id¡v¡ 500 nov½ch ikon každ½ mÄ›s­c. Existuje spousta různ½ch kategori­. To je nejvÄ›tÅ¡­ a rozmanit½ svazek na trhu. / p >.

Pomoc­ ikon je jedn­m z nejrychlejÅ¡­ch a nejjednoduÅ¡Å¡­ch způsob, jak udÄ›lat svůj design zaj­mavÄ›jÅ¡­ a zaj­mavÄ›jÅ¡­. PÅ™id¡n­ pÅ™­sluÅ¡n½ch ikon může pÅ™inst jasnost UI, veden­ uživatelů prostÅ™ednictv­m str¡nky a ukazovat jim, co každ½ tlač­tko nebo odkaz dÄ›l¡.

V tomto čl¡nku jsme shrom¡Å¾dili 9 nejspolehlivÄ›jÅ¡­ch a leÅ¡tÄ›n½ch bal­Äků ikon, kter½ web mus­ nab­dnout. OddÄ›lili jsme je do 3 kategori­: Ikona p­sma, SVG a CSS ikony. Než se dostaneme k prostÅ™edkům, pojďme se rychle pod­vat na v½hody a nev½hody každho typu:

Ikona p­sma

Ikona fonty funguj­ dobÅ™e pÅ™i použit­ velkho počtu ikon se z¡kladn­mi požadavky na styly. Jsou monochromatick a nejlpe vhodn pro jednoduch tvary. Ikona p­sma jsou považov¡ny za text prohl­Å¾eči, takže budete muset normalizovat, aby se zabr¡nilo textem anti-aliasing problmy, a jsou podporov¡ny tměř ve vÅ¡ech prohl­Å¾eč­ch.

SVG ikony

Å k¡lovateln¡ vektorov¡ grafika (SVG) je form¡t vektorovho grafickho grafickho form¡tu XML, kter½ může měř­tko na libovolnou velikost bez ztr¡ty jasnosti. Mohou b½t zobrazeny pomoc­ CSS, objektov½ch značek, značek IMG nebo inklined pÅ™­mo do HTML. SVG jsou podporov¡ny v modern­ch prohl­Å¾eč­ch, ale nedostatek podpory ve starÅ¡­ch verz­ch IE a Android 2. a n­Å¾e.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.