žádný

VÄ›tÅ¡ina lid­ použ­v¡ term­n "webov¡ str¡nka" k popisu jakkoli internetov platformy. NicmnÄ›, m¡lo z nich to v­, že technicky, dobr½ pod­l tÄ›chto platforem nejsou webov str¡nky, ale webov aplikace. Zaj­m¡ v¡s, jak½ je rozd­l? No, pro běžn uživatele internetu nen­ mezi webem a aplikac­ pÅ™­liÅ¡ rozd­l, jak se jim nestaraj­ o to, jak to funguje. ChtÄ›j­ si b½t jisti, že jeho obsah a funkce splňuj­ jejich oček¡v¡n­. Mezit­m se webov v½voj¡Å™i jasnÄ› rozliÅ¡uj­ mezi obÄ›ma pojmy. / p >.

B½t majitelem podnik¡n­, mus­te pochopit, jak½ druh v½robku mus­te propagovat svou společnost online. Za prv, toto porozumÄ›n­ v¡m pomůže vysvÄ›tlit v½voj¡Å™Å¯m, jak½ v½sledek oček¡v¡te. Za druh, v dlouhodobm pohledu budete vÄ›dÄ›t, jak můžete d¡le upgradovat a rozv­jet online platformu. Pokračujte v čten­, abyste se naučili, jak½ je rozd­l mezi webovou aplikac­ a webovou str¡nkou a jak můžete využ­t oboj­. / p >.

webov¡ str¡nka vs webov¡ aplikace: porozumÄ›n­ rozd­lu

Ačkoli linka mezi webovou str¡nkou a webovou aplikac­ se může zd¡t ponÄ›kud jemn½, každ½ typ m¡ nÄ›kter specifick funkce, kter pom¡haj­ identifikovat. Porovnejme tyto dva produkty, abychom zjistili tyto funkce. / p >.

funkce webov½ch str¡nek

tradičn­ webov¡ str¡nka je internetov¡ str¡nka nebo nÄ›kolik propojen½ch str¡nek, kter jsou provedeny pro poskytov¡n­ informac­ uživatelům. Jin½mi slovy, to je m­sto, kde si můžete pÅ™eč­st texty, pod­vejte se na obr¡zky nebo sledovat filmy. S touto str¡nkou vÅ¡ak nemůžete dÄ›lat nic jinho - je to statick a nemÄ›nn. Nemůžete zveÅ™ejnit koment¡Å™e, nač­st soubory nebo zadat dalÅ¡­ typy dat. NÄ›kdy webov str¡nky nab­zej­ formul¡Å™ pÅ™edplatnho, ​​ale ž¡dn jin interaktivn­ funkce nejsou k dispozici. / p >.

PÅ™­klady webov½ch str¡nek zahrnuj­ zpravodajsk str¡nky, pÅ™edpovÄ›di počas­, pÅ™ist¡vac­ str¡nky, online vizitky a blogy. Mohou b½t odliÅ¡n z hlediska typu nab­zenho obsahu, ale maj­ jednu společnou funkci - minim¡ln­ nebo ž¡dnou interakci s uživateli. / p >.

webov funkce

Jak byste mohli odhadnout, webov¡ aplikace je dynamick¡ internetov¡ str¡nka, kter¡ mohou uživatel zmÄ›nit v re¡lnm čase, d­ky v­ce interaktivn­ch funkc­. Z¡Å™­c­m pÅ™­kladem webov aplikace je webov¡ str¡nka soci¡ln­ch mdi­, kde každ½ uživatel může upravit str¡nky odes­l¡n­m koment¡Å™Å¯, fotografi­, vide­, sd­len­ nebo maz¡n­ obsahu. DalÅ¡­ pÅ™­klady jsou četn online editory, kde lze pÅ™idat a zpracovat různ soubory. Chcete-li to jednoduÅ¡e, jak¡koli webov¡ platforma, kde můžete manipulovat nebo upravit obsah, by mÄ›l b½t označov¡n jako webov¡ aplikace. / p >.

v tech scnÄ›, slyÅ¡­te podm­nky jako "webov str¡nky", "webov¡ aplikace" hozen¡ po celou dobu a zd¡ se, že mnoho lid­ (zejmna v½voj¡Å™Å¯) použ­vaj­ tato slova zamÄ›nitelnÄ›. Ale jak½ je hlavn­ rozd­l mezi webovou aplikac­ a webovou str¡nkou, a proč je to důležit (nebo je to?). Pojďme to zjistit!

webov¡ str¡nka vs webov¡ aplikace - hlavn­ rozd­l

Pozn¡mka: Když Å™­k¡m technick, nemus­m nutnÄ› znamenat v½voj¡Å™e. M¡m na mysli lidi, kteÅ™­ maj­ zkuÅ¡enosti s modern­mi technologiemi, jako jsou v½voj¡Å™i, n¡vrh¡Å™i nebo obchodn­ci - ale ne průmÄ›rn½ človÄ›k, kter½ použ­v¡ web.

webov¡ str¡nka / webov¡ aplikace - technick podobnosti

Zn­ to jako webov aplikace a webov str¡nky jsou do značn m­ry identick, huh? Ano i ne. Linka mezi webovou aplikac­ a webovou str¡nkou je docela Å¡ed¡. Je to velmi subjektivn­, a podle mho n¡zoru je to v­ce o marketingu než cokoliv jinho.

Je to 2014 a v­ce lid­ použ­v¡ jejich mobiln­ zaÅ™­zen­ než jejich poč­tače pro pÅ™­stup k internetu. Zaveden­ mobiln­ pÅ™­tomnosti pro vaÅ¡e podnik¡n­ se stala nutnost­ nam­sto novinky. Jedn­m z prvn­ch ºvah, kter budou pravdÄ›podobnÄ› pÅ™ij­t na mysl, je to, zda chcete vytvoÅ™it mobiln­ aplikaci pro uživatele ke stažen­ ("App") nebo mobiln­ webov str¡nky, nebo možn¡ i oba. / p >.

Jak½ je rozd­l mezi aplikac­ a mobiln­ webovou str¡nkou?

Mobiln­ webov¡ str¡nka je podobn¡ jakkoli jin webov str¡nky v tom, že je pÅ™­stupn½ pÅ™es internet a použ­v¡ prohl­Å¾eč (obvykle safari na iPhone a Chrome na Android) pro zobrazen­ Å™ady str¡nek napsan½ch v HTML a jinm webu technologie. Mobiln­ n¡vÅ¡tÄ›vn­ci webov½ch str¡nek, když se pokouÅ¡­ navÅ¡t­vit m­sto desktopu, obvykle jsou obvykle pÅ™esmÄ›rov¡ny na webov str¡nky pouze pro mobiln­, nebo pokud zaž­v¡ webovou str¡nku "Reaging", viz webov str¡nky konfigurovan tak, aby odpov­daly menÅ¡­ obrazovce zaÅ™­zen­. (V­ce informac­ o v½hod¡ch citlivho designu.)

Mobiln­ aplikace jsou programy, kter jsou staženy a nainstalov¡ny na mobiln­m zaÅ™­zen­, podobn tomu, jak software, jako je Microsoft Word nainstalov¡n na stoln­m poč­tači. Uživatel najdou, stahovat a nainstalovat sv aplikace prostÅ™ednictv­m port¡lů specifick½ch pro zaÅ™­zen­, jako je App Store App Compare a Google Play Store. I když mohou obsahovat obsah z internetu, vÄ›tÅ¡ina aplikac­ je navržena tak, aby pracovala v režimu offline.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.