Velikost a rozložte řídicí panel

Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spustili bezpečnostn­ upozornÄ›n­ a zablokoval pÅ™­stup k tto str¡nce. To by mohlo b½t proto, že jste odeslali pÅ™­kaz SQL, určit slovo nebo fr¡zi nebo neplatn¡ data. Pokud se to stalo, vytvoÅ™te soubor archivace HTTP (postupujte podle tohoto kurzu) s reprodukovan½m problmem a odeÅ¡lete soubor do USA. Rayid: 6620D4D67A375292 IP: 136. 85.. 79

Acesso Negado   p¡gina

Uma a§£o realizada por vocª disparou um alerta de Seguran§a e bloquea seu Acesso   P¡gina. ISSO POODE ACONTECER PORIQUE VOCE ENVIOU UM COMANDO SQL, UMA Palavra OU FREESIFIEFICA OU DADOS INVLIDOS. SE ISSO Continuar Acontecendo, Crie Um Arquivo de Arquivo Morlo HTTP (Siga Esse tutori¡l) COM UMA reproduk£o do problematiky E Envie o ARQUIVO PARA A GENTE.

el Acceso a esta p¡gina ha Sido denegado

UNA ACCI“N QUE ACABA DE Realizar Activ³ Una Alerta de Seguridad Y Bloque³ Su Acceso a Esta P¡gina. Podr­a Ser Debido Que Envi³ Un Comando SQL, Una Cierta Palabra o frase, O DATOS No V¡lidos. SI SIGUE OCURIENDO, Cree Un Archivo de ALMACENAMIENTO HTTP (SIGA ESTE TUTORIAL) CON EL Problema Reproducido y Env­menos el Archivo.

Zugriff auf diese seite verweigert

Eine Aktion, Die Sie Soeben Ausgefhrt Haben, Hat Eine Sicherheitswarnung Ausgelst. Ihr Zugriff auf diese seite wurde blockiert. Mglicherweise Haben Sie Einen SQL-Befehl, Ein Bestimmtes Wort, Einen Bestimmten Ausdruck Oder Ungltige Daten Eingereicht. Wenn Dies Andauert, Erstellen Sie Eine HTTP-Archivdatei (Anweisungen Hier), in der das Produkt reprodukziert Wird, und Senden Sie Sie Dann An uns.

 • Koment¡Å™e
 • Embedded koment¡Å™e
 • Embedded pÅ™­spÄ›vky
 • Embedded videa
 • Z¡stupce skupiny
 • jako tlač­tko
 • Page Plugin
 • Citace plugin
 • tlač­tko Uložit
 • Tlač­tko Sd­len­
 • OEMBED
 • OEMBED (LEGACY)
 • D­tÄ›-Å™­zen¡ m­sta
 • FAQs
 • Zastaral

s vložen½m video pÅ™ehr¡vačem můžete snadno pÅ™idat videa na Facebooku a facebookovou videa na sv webov str¡nky. Můžete použ­t libovoln½ veÅ™ejn½ video poÅ¡ta o str¡nce nebo osobÄ› jako video nebo živ½ zdroj videa. / p >.

Ovl¡d¡n­ celkov velikosti Å™­dic­ho panelu

Pevn¡ velikost (v½choz­): Dashboard zůstane stejnou velikost, bez ohledu na velikost okna použitho pro zobrazen­. Pokud je pÅ™­strojov¡ deska vÄ›tÅ¡­ než okno, st¡v¡ se rolovateln½m. Můžete si vybrat z pÅ™ednastaven velikosti, napÅ™­klad prohl­Å¾eče stoln­ho poč­tače (v½choz­), mal½ blog a iPad. / p >.

Dashboards pevn velikosti umožňuj­ zadat pÅ™esn um­stÄ›n­ a polohu objektů, kter mohou b½t užitečn, pokud jsou plovouc­ objekty. Toto nastaven­ vyberte, pokud zn¡te pÅ™esnou velikost, ve kter se zobraz­ pÅ™­strojov¡ deska. / p >.

Naučte se, jak vytvoÅ™it svou str¡nku plnou Å¡­Å™ku s naÅ¡­m rozvržen­m cel Å¡­Å™ky nebo funkce pln Å¡­Å™ky na prvek sekce

Dotykov prohl­Å¾eče založen na dotykovm telefonu jsou schopny prezentovat webov str¡nky určen pro stoln­ prohl­Å¾eče, ale tyto zkuÅ¡enosti potÅ™ebuje zlepÅ¡en­. PÅ™i nač­t¡n­ str¡nek v pln velikosti zobrazuj­ mobiln­ prohl­Å¾eče celou str¡nku za sn­Å¾en zvÄ›tÅ¡en­. Uživatel mus­ zdvojn¡sobit nebo sevÅ™­t obrazovku, aby zvÄ›tÅ¡ily jednotliv sloupce obsahu. Dokonce i tedy, text c­len½ pro pln prohl­Å¾eče často pÅ™edstavuje dlouh dlky Å™¡dků, kter ztěžuj­ čten­ na menÅ¡­ch mobiln­ch obrazovk¡ch. To ukazuje, jak typick¡ webov¡ str¡nka rozložen­ zobraz­ na mobiln­ obrazovce:

Obsah

V½Å™ez prohl­Å¾eče je oblast­ okna, ve kterm lze zobrazit webov½ obsah. To často nen­ stejn¡ velikost jako vykreslen¡ str¡nka, v takovm pÅ™­padÄ› prohl­Å¾eč poskytuje posuvn­ky pro uživatele, aby proch¡zel a pÅ™istupoval ke vÅ¡emu obsahu. / p >.

šzk obrazovky zaÅ™­zen­ (napÅ™. Mobily) Vykreslen­ str¡nek ve virtu¡ln­m oknÄ› nebo v½Å™ezu, což je obvykle Å¡irÅ¡­ než na obrazovce, a pak se zmenÅ¡ovat vykreslen½ v½sledek dolů, takže může b½t vÅ¡e vidÄ›t najednou. Uživatel pak mohou nav¡zat a pÅ™ibl­Å¾it zobrazit různ oblasti str¡nky. NapÅ™­klad, pokud m¡ mobiln­ obrazovka Å¡­Å™ka 640px, str¡nky mohou b½t vykresleny s virtu¡ln­m v½Å™ezem 980px, a pak se bude zmenÅ¡it dolů, aby se veÅ¡ly do prostoru 640px. / p >.

To se dÄ›je, protože mnoho str¡nek nen­ optimalizov¡no mobiln­, a zlomit (nebo alespoň vypadat Å¡patnÄ›), když jsou vykresleny v mal Å¡­Å™ce v½Å™ezu. Tento virtu¡ln­ v½Å™ez je způsob, jak vytvoÅ™it non-mobiln­ lokality obecnÄ› vypadaj­ lpe na ºzk½ch obrazovk¡ch. / p >.

Zadejte wikipport meta tag

Tento čl¡nek vysvÄ›tluje koncept v½Å™ezu - co to je, jeho dopad z hlediska CSS, SVG a mobiln­ch zaÅ™­zen­ - a rozliÅ¡uje mezi vizu¡ln­m v½Å™ezem a rozvržen­m v½Å™ezu. / p >.

Co je to v½Å™ez?

 • Na vÄ›tÅ¡­m monitorům, kde aplikace nejsou nutnÄ› cel¡ obrazovka, v½hled je velikost okna prohl­Å¾eče.
 • Na vÄ›tÅ¡inÄ› mobiln­ch zaÅ™­zen­ a když je prohl­Å¾eč v režimu cel obrazovky, v½Å™ezu je cel¡ obrazovka.
 • v režimu cel obrazovky, v½hled je obrazovka zaÅ™­zen­, okno je okno prohl­Å¾eče, což může b½t tak velk½ jako v½Å™ez nebo menÅ¡­ a dokument je webov¡ str¡nka, kter¡ může b½t mnohem vyÅ¡Å¡­ nebo Å¡irÅ¡­ než v½Å™ezu.

V½Å™ez pÅ™edstavuje oblast v poč­tačov grafice, kter¡ je aktu¡lnÄ› zobrazena. V term­nech webovho prohl­Å¾eče je obecnÄ› stejn½ jako okno prohl­Å¾eče, s v½jimkou UI, menu liÅ¡tu atd. To je souč¡st­ dokumentu, kter½ prohl­Å¾­te. / p >.

Dokumenty, jako je tento čl¡nek může b½t velmi dlouh½. V¡Å¡ v½Å™ez je vÅ¡e, co je v současn dobÄ› viditeln, pozoruhodnÄ›, "Co je to version" a možn¡ nÄ›kter z navigačn­ho menu. Velikost v½Å™ezu z¡vis­ na velikosti obrazovky, zda je prohl­Å¾eč v režimu cel obrazovky nebo ne, a zda nebo ne, zda je uživatel zvÄ›tÅ¡en½. Obsah mimo v½Å™ez, napÅ™­klad viz tak sekce v tomto dokumentu, je pravdÄ›podobn nesm­ b½t viditeln½ na obrazovce, dokud se nepokl¡d¡ do zobrazen­. / p >.

Velikost v½Å™ezu jsou mutabiln­

Existuj­ dva pÅ™evažuj­c­ modely, kter½m se stanov­ webov str¡nky, rozložen­ pln Å¡­Å™ky a rozložen­ pevn skÅ™­nÄ›. Tento čl¡nek popisuje klady a nev½hody každho typu uspoÅ™¡d¡n­. Buď lze použ­t k ºspěšnmu rozložen­ webov½ch str¡nek, pokud m¡te v mysli použitelnost. / p >.

Pln¡ Å¡­Å™ka rozložen­ se st¡v¡ popul¡rn­ opÄ›t s využit­m lepÅ¡­ kvality grafiky, grafiky videa a protože existuj­ nov techniky, aby vaÅ¡e str¡nky reagovaly na velikost zaÅ™­zen­, kter jej zobrazuj­, nebo do velikosti okna vaÅ¡eho prohl­Å¾eče. / p >.

Design cel Å¡­Å™ky

Pln¡ Å¡­Å™ka rozložen­ zab­r¡ cel½ prostor na str¡nce a obvykle se vytvoÅ™­me velikost, aby se veÅ¡ly do velikosti obrazovky, na kter ho prohl­Å¾eč zobrazuje. Sp­Å¡e než dÄ›lat uspoÅ™¡d¡n­ s mÅ™­Å¾kou založenou na nastaven½ch pixelech, je nyn­ mÅ™­Å¾ka navržena na z¡kladÄ› proporc­ nebo procentech Å¡­Å™ky obrazovky. / p >.

p¡dy s rozvržen­m plnho Å¡­Å™ky jsou, že nemaj­ snadno umožnit strukturovanÄ›jÅ¡­ design a použ­vat mnohem v­ce b­lho prostoru než rozložen­ krabice. Pln Å¡­Å™ky se obvykle použ­vaj­ pro minim¡ln­ obsahov str¡nky obsahu a ty, kde jsou obr¡zky důležitÄ›jÅ¡­ než text. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.