Nejlepší web hosting s operačním systémem Linux

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

 • o gnu
 • filozofie
 • licence
 • VzdÄ›l¡v¡n­
 • = software =
 • docs
 • Malware
 • > pomoc gnu
 • gnu art
 • gnu, kdo? <
 • < LI> Sitemap
 • Software adres¡Å™
 • hardware
 • Make umožňuje koncov½m uživateli vytv¡Å™et a nainstalovat bal­Äek bez znalosti podrobnost­ o tom, jak se prov¡d­ - protože tyto ºdaje jsou zaznamen¡ny v makefile, kter dod¡v¡te.
 • Proveďte č­sla automaticky, kter soubory mus­ aktualizovat, na z¡kladÄ› kter se zmÄ›nily zdrojov soubory. Tak automaticky určuje spr¡vn poÅ™ad­ pro aktualizace souborů, v pÅ™­padÄ›, že jeden než zdrojov½ soubor z¡vis­ na jinm zdrojovm souboru. V důsledku toho, pokud zmÄ›n­te nÄ›kolik zdrojov½ch souborů a potom spustit Make, nemus­ se znovu z­skat vÅ¡echny v¡Å¡ program. Aktualizuje pouze ty nezdrav soubory, kter z¡vis­ pÅ™­mo nebo nepÅ™­mo na zdrojov½ch souborech, kter jste zmÄ›nili.
 • provst nen­ omezen na ž¡dn½ konkrtn­ jazyk. Pro každ½ zdrojov½ soubor v programu, Makefile určuje pÅ™­kazy shell, aby jej vypoč­taly. Tyto pÅ™­kazy Shell mohou spustit kompil¡tor pro vytvoÅ™en­ souboru objektů, linker vytvoÅ™it spustiteln½ soubor, AR aktualizovat knihovnu nebo TEX nebo MakeInfo form¡tovat dokumentaci.
 • nen­ omezen na stavbu bal­Äku. Můžete tak použ­t Make pro ovl¡d¡n­ instalace nebo deinstalace bal­Äku, generovat tagy tabulky pro nÄ›j, nebo cokoliv jinho, ​​co chcete dÄ›lat často dost, aby to fungovalo, jak to udÄ›lat, jak to udÄ›lat.

GNU Make

Make z­sk¡ sv znalosti o vytv¡Å™en­ programu ze souboru s n¡zvem MakeFile, kter½ obsahuje každ½ ze zdrojov½ch souborů a jak jej vypoč­tat z jin½ch souborů. Když nap­Å¡ete program, mÄ›li byste pro nÄ›j napsat makefile, takže je možn použ­t k vytv¡Å™en­ a instalaci programu. / p >.

pravidlo v makefile Å™ekne, jak provst srii pÅ™­kazů, aby se vytvoÅ™il c­lov½ soubor ze zdrojov½ch souborů. Určuje tak seznam z¡vislost­ c­lovho souboru. Tento seznam by mÄ›l obsahovat vÅ¡echny soubory (aÅ¥ už zdrojov soubory nebo jin c­le), kter jsou použ­v¡ny jako vstupy pÅ™­kazů v pravidle.

Když běž­te, můžete určit konkrtn­ c­le aktualizovat; V opačnm pÅ™­padÄ› proveďte aktualizace prvn­ c­l uveden½ v makeFile. SamozÅ™ejmÄ›, jakkoli dalÅ¡­ c­lov soubory potÅ™ebn jako vstup pro generov¡n­ tÄ›chto c­lů mus­ b½t aktualizov¡ny jako prvn­.

Proveďte makefile, abyste zjistili, kter c­lov soubory by mÄ›ly b½t aktualizov¡ny, a pak urč­, kter½ z nich mus­ b½t aktualizov¡n. Pokud je c­lov½ soubor novÄ›jÅ¡­ než vÅ¡echny sv z¡vislosti, pak je již aktu¡ln­ a nemus­ b½t regenerov¡n. Ostatn­ c­lov soubory mus­ b½t aktualizov¡ny, ale ve spr¡vnm poÅ™ad­: Každ½ c­lov½ soubor mus­ b½t regenerov¡n pÅ™ed t­m, než se použ­v¡ pÅ™i regeneraci jin½ch c­lů.

GNU m¡ tak nÄ›kolik jednoduch½ch funkc­, kter jsou velmi pohodln. NapÅ™­klad možnost -o souboru, kter¡ Å™­k¡ `` PÅ™edst­r¡n­, že souboru zdrojovho souboru se nezmÄ›nil, i když se zmÄ›nilo. '' Toto je extrmnÄ› užitečn pÅ™i pÅ™id¡n­ novho makra do souboru z¡hlav­. VÄ›tÅ¡ina verz­ proveden­ bude pÅ™edpokl¡dat, že mus­ proto znovu zkompilovat vÅ¡echny zdrojov soubory, kter použ­vaj­ soubor z¡hlav­; Ale GNU dÄ›l¡ v¡m způsob, jak se vyhnout rekompilaci, v pÅ™­padÄ›, kdy v­te, že vaÅ¡e zmÄ›na souboru z¡hlav­ nevyžaduje.

Vyvinuli jsme konvence, jak ps¡t makeFiles, kter by mÄ›ly vÅ¡echny bal­Äky GNU n¡sledovat. Je dobr dodržovat tyto konvence ve vaÅ¡em programu, i když nem¡te v ºmyslu to b½t software GNU, takže uživatel budou moci vybudovat v¡Å¡ bal­Äek stejnÄ› jako mnoho jin½ch bal­Äků, a nebude muset naučit nic zvl¡Å¡tn­ho tak dÄ›l¡.

stahov¡n­

 • RozhodnÄ›te se, zda je průmÄ›rn½ webov½ z¡sobn­k spr¡vn½ pro v¡s
 • vytvoÅ™it Ubuntu Linux VM hostit webovou aplikaci
 • nainstalovat stÅ™edn­ komponenty z¡sobn­ku VAÅ EHO VM
 • VytvoÅ™it z¡kladn­ webovou aplikaci na svm stÅ™edn­m z¡sobn­ku

M¡te z¡jem o budov¡n­ dom¡c­ho webovho serveru? NejjednoduÅ¡Å¡­ způsob je instalace Linuxu na n¡hradn­ poč­tače. D­ky jednoduchosti Linuxu je to jednoduch, což v¡m d¡v¡ cenovÄ› dostupn½ způsob hostit webov str¡nky nebo blog.

Jak vytvoÅ™it svůj vlastn­ webov½ server s linuxem

vybudovat webov½ server Linux, kter½ lze spustit z domova, budete potÅ™ebovat hardware a operačn­ systm. KromÄ› toho by mÄ›l b½t nainstalov¡n software webovho serveru a prostÅ™edek pro pÅ™­stup k serveru z Internetu se nahoru.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.