žádný

Chyb­ profesion¡ln­ portfolio může v¡Å¾nÄ› ovlivnit typy klienta nebo zamÄ›stnavatele, kter pÅ™itahujete - zvl¡Å¡tÄ› pokud jste freelancer. Mnoz­ nedaj­ tento krok n¡ležitou pči a pozornost, protože si mysl­, že je to pÅ™­liÅ¡ komplikovan, nebo nev­te, kde zač­t. VytvoÅ™en­ profesion¡lnÄ› vypadaj­c­ho portfolia str¡nky na WordPress je kus kol¡Äe!

WordPress je ide¡ln­m Å™eÅ¡en­m pro voln noze, kteÅ™­ hledaj­ svou pr¡ci na rozpočtu. M¡ vÅ¡e, co budete potÅ™ebovat - vypnout z krabice a dostatek dalÅ¡­ch funkc­ prostÅ™ednictv­m nesčetn½ch tmat a pluginů.

V dobÄ›, kdy zabal­me tento čl¡nek nahoru, budete vÄ›dÄ›t, jak vytvoÅ™it z¡kladn­ (ale elegantn­) portfolio str¡nky na WordPress v osmi kroc­ch - a začneme hned na zač¡tku, pro ty Nejste obezn¡meni s aspekty, jako jsou webov hostitele a WordPress instalace. ZačnÄ›me!

St¡hnÄ›te si modern­ prohl­Å¾eč:

hled¡te snadno sledovat tutori¡l, jak vytvoÅ™it webov str¡nky portfolia s wordpress? Dali jsme dohromady velk½ čl¡nek pro zač¡tečn­ky a nov¡Äky, kteÅ™­ hledaj­ stavÄ›t kr¡sn webov str¡nky portfolia za pouh½ch nÄ›kolika kroků pomoc­ WordPress.

Pokud chcete zapůsobit na sv potenci¡ln­ klienty, nebo pokud hled¡te pr¡ci souvisej­c­ s designem, kter¡ m¡ ºÅ¾asn portfolio kl­Äem. Existuje důležitÄ›jÅ¡­ jako profesion¡ln­ hledisko portfolia, kde vaÅ¡e obr¡zky vyniknou a vaÅ¡e webov¡ str¡nka portfolia jsou uživatelsky pÅ™­vÄ›tiv a snadno se navigovat.

DůraznÄ› věř­me, že vytv¡Å™en­ online portfolia v aplikaci WordPress v¡m poskytne okraj pÅ™es jinou cestu. V­ce než 40% a rostouc­ webov str¡nky běž­ na WordPress, protože jeho uživatelsky pÅ™­vÄ›tiv½ s mnoha bezplatn½mi plugins a WordPress motivem z čeho vyb­rat.

Byli jsme super Å¡Å¥astn­ a vzruÅ¡eni, když Tina (Swiss-Miss) jeden z nejzn¡mÄ›jÅ¡­ch designrů na svÄ›tÄ› a tak zakladatele CreativeGuild, Creativemornings, Teuxdeux a tattly zm­nil a doporučil Dessign tmata na svm Twitteru.

WordPress je ide¡ln­m Å™eÅ¡en­m pro z­sk¡n­ webu portfolia online v mnÄ› než 30 min. Od roku 2010 vytv¡Å™­me svobodn a prmiov tmata WordPress pro profesion¡ln­ kreativy a naÅ¡e tmata portfolia jsou snadno použiteln a SEO pÅ™¡telsk.

  • portfolio webovho designu
  • grafick½ design portfolio
  • portfolio galerie fotogalerie
  • Software Project Portfolio
  • UmÄ›lec portfolio
  • kreativn­ portfolio
  • digit¡ln­ portfolio

Jak vytvoÅ™it online portfolio (kompletn­ průvodce)

Pokud jste fotograf, spisovatel nebo kreativn­, s on-line portfolio je nutnost­, mus­ pÅ™edvst svou pr¡ci. PÅ™i budov¡n­ svho online portfolia, pokud použ­v¡te WordPress.com - nejvÄ›tÅ¡­, nejvÄ›tÅ¡­m, online, online webovou platformu na svÄ›tÄ› - budete moci použ­vat vlastn­ n¡zev domny a vybudovat svou značku pÅ™esnÄ› tak, jak chcete. Showcasing vaÅ¡­ pr¡ce na veÅ™ejnosti znamen¡ dÄ›lat dojem, kter½ chcete udÄ›lat, na sv½ch podm­nk¡ch. Prezentac­ vaÅ¡ich nejdůležitÄ›jÅ¡­ch v½robků na voln noze, soci¡ln­ medi¡ln­ kampanÄ›, n¡vrhů obchodu s e-commerce, novin¡Å™sk fotografie, svatebn­ videa, svatebn­ videa, nebo cokoliv, co se specializujete, budete m­t potenci¡ln­ klienty, z¡kazn­ky a fanouÅ¡ky, kter si zaslouž­te.

plus, můžete snadno pÅ™idat portfolio na existuj­c­ webov str¡nky wordpress.com nebo internetov½ obchod - nemus­te použ­vat jin½ n¡stroj nebo odes­lat potenci¡ln­ z¡kazn­ky nebo klienty na oddÄ›len­ m­st. A pokud se jim l­b­, co vid­ z vaÅ¡eho portfolia, můžete dokonce integrovat platebn­ procesor PayPal, aby si mohli rezervovat službu nebo objednat produkt na m­stÄ›.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.