Budoucnost vývoje webu

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Creative Commons © 2021 Microsoft. S v½jimkou pÅ™­padů, kde je určen jako licencovan½ Creative Commons Attribution-necelligher-No Derivative Works 4.0 International License, Microsoft si rezervuje vÅ¡echna pr¡va spojen¡ s materi¡ly na tÄ›chto str¡nk¡ch.

budoucnost v½voje pÅ™edn­ho konce

Jedn¡ se o vzruÅ¡uj­c­ čas pro budoucnost v½voje webu. Průmysl vid­ obrovsk½ růst v pÅ™­stupnosti uživatele, integraci AI a v­ce, vÅ¡e nakonec slouž­ uživatelům i v½voj¡Å™Å¯m.

Zv½Å¡en­ pÅ™­stupnosti aplikac­ a uživatelsky pÅ™­vÄ›tivosti

Jeden z prim¡rn­ch forem tohoto trendu je rostouc­m počtem progresivn­ch webov½ch aplikac­ (PWA) mezi mezin¡rodnÄ› uzn¡van½mi organizacemi, jako je Forbes, Washington Post, a dokonce i Starbucks.

pwas jsou v podstatÄ› "Å¡t­hlejÅ¡­" verzi nativn­ch aplikac­ v určitm smyslu. Ty poskytuj­ to nejlepÅ¡­ z obou svÄ›tů z hlediska webov½ch a rodn½ch charakteristik aplikac­. Jsou vÅ¡ak mnohem jednoduÅ¡Å¡­ a rychlejÅ¡­ použ­vat a sd­let, protože uživatel nemus­ proj­t problmy stahov¡n­.

Tento trend je dvojit½ meč. Na jedn stranÄ› jsou pwas mnohem pohodlnÄ›jÅ¡­ pro uživatele a n¡kladovÄ› efektivnÄ›jÅ¡­ pro společnost. Na druh stranÄ› jsou nativn­ aplikace důkladnÄ›ji integrov¡ny s operačn­m systmem zaÅ™­zen­, což m¡ za n¡sledek mnohem hladÅ¡­, konzistentnÄ›jÅ¡­ uživatelsk zkuÅ¡enosti.

PodobnÄ› jedin str¡nky (l¡znÄ›) jsou tak na vzestupu. Jedn¡ se o dalÅ¡­ formu webov aplikace, konkrtnÄ›, pro kterou nemus­te str¡nku znovu nač­st str¡nku. Nejzn¡mÄ›jÅ¡­ pÅ™­klady zahrnuj­ gmail a soci¡ln­ medi¡ln­ str¡nky, jako je facebook.

Tyto vytv¡Å™ej­ bezproblmov½ uživatelsk½ z¡Å¾itek. Uživatel může jednoduÅ¡e proch¡zet webov½mi str¡nkami, protože nov½ obsah vznik¡, zat­mco str¡nka zůstane stejn¡. L¡znÄ› tak ukl¡daj­ lok¡ln­ data, takže uživatel mohou udržovat sv str¡nky zkuÅ¡enosti (do určit m­ry), i když dočasnÄ› ztrat­ pÅ™­jem.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.