Úloha webového designu v malém podnikání

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Poskytl jsem web design na mal podniky od roku 2000. Roste s technologi­ a trendy. I Navrhuji vlastn­ webov str¡nky a vypracuji tmata WordPress pomoc­ r¡mce Bootstrap. Udržuji z¡kladn­ k³d a obsah str¡nky čist, dodržovat pokyny pro kvalitu vyhled¡vače.

  • Mal obchodn­ webov str¡nky Pl¡n Pl¡n
  • Reagovat a mobiln­ design (Google kompatibiln­)
  • Průmysl specifick½ copywriting pro SEO: restaurace, smluvn­, maloobchodn­ ...
  • n­zk¡ ºdržba n¡kladů / aktualizace (ne mÄ›s­Än­, ale když je potÅ™ebujete)

Webov str¡nky mal firmy

Budov¡n­ podnik¡n­ je těžk. To je 24/7. Kdyby to bylo snadn, vÅ¡ichni by to udÄ›lali. Existuje mnoho pohybliv½ch č¡st­ do vaÅ¡eho podnik¡n­. Mal obchodn­ webov str¡nky jsou jen malou č¡st­. Uzn¡v¡me, že a zaměřit se na pochopen­ c­lů vaÅ¡ich podniků a rozv­jet drobn obchodn­ webov str¡nky pl¡ny, kter odr¡Å¾ej­ vaÅ¡e c­le pÅ™­jmů nyn­, za 3 mÄ›s­ce, 6 mÄ›s­ců, pÅ™­Å¡t­ rok, atd ... a jako vaÅ¡e podnik¡n­, uzn¡v¡me, že pl¡n bude vždy vyv­jet .

Nenechte se zm¡st společnost­, kter slibuj­, že můžete stavÄ›t m­sto v "minut¡ch" pro n­zk½ mÄ›s­Än­ poplatek. Dokonce i použ­v¡n­ tÄ›chto služeb, z¡kladn­ stavba webu vezme ~ 80 + hodin (design, obr¡zky, tvorba obsahu, naučit se použ­vat svůj systm atd.). UdÄ›lej si sv str¡nky užitečnou investici, kter¡ Å™­d­ veden­ a odr¡Å¾­ vaÅ¡e obchodn­ c­le.

pojďme mluvit

Podniky mohou b½t snadno ohromen nikdy nekonč­c­m "pÅ™­ležitostem" pro pÅ™ipojen­ s potenci¡ln­mi z¡kazn­ky. Zaměřuje se a upÅ™ednostňovat zdroje k zajiÅ¡tÄ›n­ maxim¡ln­ n¡vratnosti investic; finančn­, tak čas. Bez ohledu na rozsah projektu; Webov str¡nky, soci¡ln­ mdia, m­stn­ propagace, pÅ™­m½ marketing, telemarketing, atd. Zapalovac­ marketing a poradenstv­ vezme jednoduch½ čtyÅ™f¡zov½ pÅ™­stup v tom, že naÅ¡e klienty umožňuje maximalizovat marketingov ºsil­:

zÅ™­dka je jen jeden profil ide¡ln­ho c­lovho z¡kazn­ka. Nav­c jen zÅ™­dka je jeden spouÅ¡tÄ›c­ bod, kter½ způsobuje potenci¡ln­m z¡kazn­kovi zapojit se sv½m podnik¡n­m. Rozvoj v­ce ide¡ln­ch profilů c­lov½ch z¡kaznick½ch segmentů zajiÅ¡Å¥uje, že zas­l¡n­ zpr¡v je 100% relevantn­ pro každ½ c­lov½ segment.

Integruj­c­ vybran½ offline a on-line marketingov¡ taktika, zapalovac­ marketing a naÅ¡i partneÅ™i mohou prov¡dÄ›t nejjednoduÅ¡Å¡­ nebo nejkomplexnÄ›jÅ¡­ marketingov pl¡ny včetnÄ› digit¡ln­ho marketingu, z¡kaznick½ch komunikac­, tiskov a propagačn­ reklamy, public relations a dalÅ¡­. < / p >.

  • m­t pÅ™­stup k vaÅ¡emu domnÄ›, abychom ho mohli spravovat se zmÄ›nami, protože nov¡ str¡nka zhasne.
  • shrom¡Å¾dit a organizovat jakkoli potÅ™ebn fotografie a dokumenty, kter chcete Použijte v m­stÄ›.
  • pracovat s n¡mi, abyste zodpovÄ›dÄ›li ot¡zky t½kaj­c­ se vaÅ¡ich podniků, vaÅ¡ich c­lů a vaÅ¡ich z¡kazn­ků.
  • vytvoÅ™it a / nebo upravit obsah pro každou z str¡nek, kter budou pops¡ny v poč¡tečn­m v½vojovm diagramu.

co dostanu za pen­ze?

n¡Å¡ talentovan½ t½m pracuje, aby zajistili, že každ¡ webov¡ str¡nka budujeme, je cenn½ marketingov½ n¡stroj zaměřen½ na dosažen­ vaÅ¡ich c­lů. Abychom v¡m pomohli lpe pochopit, co jde do naÅ¡eho procesu v½voje webov½ch str¡nek a hodnotu, kterou oček¡v¡me, že od n­ obdrž­te, načrtli jsme zde komplexn­ pÅ™ehled.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.