Top 5 backendových rámců se učit v roce 2020

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

R¡mce se staly nezbytnou souč¡st­ každho v½voje pÅ™ed¡v¡n­ a backend v tomto modern­m vÄ›ku, protože trend v½voje vždy roste s časem. Je naprosto hloup½, aby rekreačn­ kolo pro takov pokročil techniky, za pÅ™edpokladu, že vÅ¡e můžete znovu objevit. Proto je použit­ r¡mců podporovan½ch miliony v½voj¡Å™Å¯ po celm svÄ›tÄ› velmi praktickou metodou pro rozvoj v½konn½ch a interaktivn­ch aplikac­.

I když každ½ backend framework pÅ™ich¡z­ s vlastn­ sadou kladů a nev½hod, existuje tak nÄ›kolik dalÅ¡­ch okolnost­, kdy budete cht­t vz­t v ºvahu pÅ™ed proveden­m konečnho rozhodnut­. V tto pÅ™­ručce budeme m­t hlubÅ¡­ pohled na obou vyzkouÅ¡en½ch i novÄ›jÅ¡­ch r¡mc­ch, kter v¡m pomohou rozhodnout, což je nejlepÅ¡­ r¡mec backend pro v¡s.

Kontrolujeme v¡Å¡ prohl­Å¾eč masteringbackdcom

 • Vlastn­ v½voj softwaru
 • Vlastn­ v½voj aplikac­
 • mobiln­ v½voj
 • v½voj webu
 • v½voj datab¡ze
 • v½voj cloudu

V½bÄ›r spr¡vnho programovac­ho jazyka je rozhoduj­c­ pro ºspÄ›ch v nÄ›m. Tento čl¡nek pÅ™edstavuje v½zkum programovac­ch jazyků Å™­zen½ch dat vhodn½m pro backend Web Development, jako je Python, node.js, Java, PHP, C #, Ruby, Go a Kotlin. Jazyky jsou porovn¡ny v obecn popularitÄ›, velikosti komunity, trh pr¡ce, podpora poskytovatelů cloudu, v½konu a dostupn½ch integrac­.

stručnÄ›, pokud hled¡te stabiln­ trval zamÄ›stn¡n­ - dobr volby jsou python, java, uzl.js a php. Pokud tak chcete udÄ›lat nÄ›co v pohodÄ› a pracovat ve spuÅ¡tÄ›n­ prostÅ™ed­ - vaÅ¡e volby jsou Python, uzel a Kotlin. A konečnÄ›, pokud jste jako zamÄ›stnavatel pÅ™em½Å¡lel o technologii vybudovat glob¡lnÄ› Å¡k¡lovateln½ projekt -

 • srovn¡vac­ pÅ™­stup.
 • popularita a komunita.
 • trh pr¡ce na voln noze a trval pozice.
 • podpora bez serveru a Kontejnery
 • V½kon programovac­ch jazyků
 • integrace s jin½mi systmy.

Srovn¡n­ je zaměřeno na jazyky pro v½voj backend. Jako v½choz­ bod ve v½zkumu jsme vybrali nejobl­benÄ›jÅ¡­ programovac­ jazyky z webov½ch str¡nek PYPL. Technologie pro aplikace (SWIFT, Object-C) jsou vyloučeny, stejnÄ› jako n¡stroje pro anal½zu dat (R, Matlab, Julia). Tak vyloučeny jazyky ve spodn­ č¡sti seznamu s negativn­m trendem popularity.

Zvl¡Å¡tn­m pÅ™­padem je node.js, kter½ se neodr¡Å¾­ v tabulce, zat­mco javascript a strojopis. Pro sk³re popularity UnERE.JS bude reprezentovat tak JavaScript a Syperscript; Pro jin srovn¡n­ budeme hovoÅ™it o node.js individu¡lnÄ›.

Java je sloučena s SCALA pro sk³re komunity a popularity. Kotlin je samostatn½ od Java, protože pÅ™in¡Å¡­ nov½ vlnu do v½voje Java sn­Å¾en­m množstv­ k³du na nejmnÄ› 20% pÅ™i zachov¡n­ stejnho v½konu a schopnost­.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.