Co stojí obchodní webové stránky

Takže jste začali sv vlastn­ podnik¡n­ a prostÅ™ednictv­m tvrd pr¡ce a odhodl¡n­, jste konečnÄ› postavili sv mal firmy až do bodu, kdy nyn­ otoč­ zisk. Navzdory vÅ¡em vÄ›cem, kter jste dosud dos¡hli, v­te, že vaÅ¡e společnost potÅ™ebuje webovou str¡nku, protože v­te, že 46% podniků na celost¡tn­ str¡nku nem¡ webovou str¡nku pro svou společnost, což nakonec znamen¡, že online pÅ™­tomnost by mohla b½t jen to, co VaÅ¡e podnik¡n­ mus­ rozÅ¡­Å™it. Takže, stejnÄ› jako mnoho mal½ch podnikatelsk½ch majitelů, otevÅ™ete cenu cen webov½ch str¡nek a pokus­m se odpovÄ›dÄ›t na ot¡zku "Kolik to stoj­ vybudovat webovou str¡nku pro mal firmy?"

N¡klady spojen s budov¡n­m webov½ch str¡nek jsou vždy z¡visl na složitosti webov½ch str¡nek, kter chcete vybudovat, a funkce, kter vaÅ¡e webov str¡nky mus­ m­t za ºÄelem ºÄinnho dosažen­ potenci¡ln­ch z¡kazn­ků. MÄ›jte na pamÄ›ti, jen proto, že webov¡ str¡nka je složit¡ nebo nab­z­ Å™adu různ½ch funkc­, to neznamen¡, že je ºÄinn½. NejºspěšnÄ›jÅ¡­ a nejºÄinnÄ›jÅ¡­ webov str¡nky jsou navrženy tak, aby sloužily potÅ™eb¡m uživatele, což je důvod, proč z¡kladn­ i složit webov str¡nky mohou b½t použity k Å™­dit z¡kazn­ky k podnik¡n­, když jsou postaveny s potÅ™ebami potenci¡ln­ch z¡kazn­ků podniků. / p >.

Jako takov¡, prvn­ vÄ›c, kterou potÅ™ebujete udÄ›lat, je zjistit, jak½ ºÄel vaÅ¡ich webov½ch str¡nek je. Tyto informace v¡m umožn­ vybrat, jak velk¡ je vaÅ¡e webov¡ str¡nka mus­ b½t a množstv­ funkc­, kter by vaÅ¡e webov str¡nky mÄ›ly m­t. ObecnÄ› lze webov str¡nky rozdÄ›leny do tÅ™­ kategori­: obecn, rozÅ¡­Å™en a zvyky. / p >.

V½bÄ›r nejlepÅ¡­ho typu webov½ch str¡nek pro vaÅ¡e mal firmy

Je to digit¡ln­ svÄ›t. Každ½ je on-line. Zejmna podniky, jako je vaÅ¡e. Tak chcete online pÅ™­tomnost. A z¡kazn­ci tam vis­ online. Proto jste se rozhodli vybudovat obchodn­ webov str¡nky. Ale nem¡Å¡ ponÄ›t­, jak j­t. Co bude cena?. Dovolte mi, abych to dostal rovnÄ› a jednoduch½. N¡klady na vybudov¡n­ webov½ch str¡nek pro mal firmy je:

cokoliv mezi $ 0 až $ 10,000. Z¡lež­. S wixem, můžete doslova zač­t bez n¡kladů. Fiverr Freelance Web Designers 'poplatky zač­naj­ od $ 5. a nakupovat poplatky zač­naj­ od 29 dolarů za mÄ›s­c. Zat­mco internetov str¡nky mohou ºÄtovat kdekoli od 1 000 USD na 10 000 USD. V neposledn­ Å™adÄ› WordPress zahrnuje placen­ za hostitelsk poplatky zač­naj­c­ od pouh½ch 5 dolarů za mÄ›s­c. Možnosti jsou tedy mnoho cen. Neexistuje ž¡dn¡ Å™ada webov½ch str¡nek. / p >.

webov str¡nky pro mal firmy

V podstatÄ› Fiverr pracuje na obchodn­ modelu Gig '. Freelancers nab­zej­ sv služby (tak zn¡m½ jako "koncert") za pevnou cenu. NapÅ™­klad: Pokud jsem designr webov½ch str¡nek, nab­dnu sv služby t­m, že v¡m bude vytv¡Å™et profesion¡ln­ firemn­ webov str¡nky za 100 dolarů ". / p >.

Takže jste pÅ™ipraveni vybudovat nebo znovu vytvoÅ™it webovou str¡nku pro vaÅ¡e podnik¡n­? Gratuluji! To je kritick½ krok k legitimizaci digit¡ln­ pÅ™­tomnosti a pos­lit svůj marketing jako celek. ????????? Dostat se do tto f¡ze tak znamen¡, že m¡te pravdÄ›podobnÄ› stejnou ot¡zku tolik zubn­ch lkařů, lkařů a majitelů podniků: Kolik stoj­ vybudovat webovou str¡nku pro m mal firmy? VaÅ¡e odpověď: stejnÄ› jako v¡Å¡ rozpočet dovol­ a vaÅ¡e potÅ™eby vyžaduj­ - zač­n¡ za pouh½ch 1500 dolarů na des­tky tis­c dolarů. / p >.

v z¡vislosti na velikosti vaÅ¡eho podnik¡n­, složitosti vaÅ¡ich str¡nek, a zda je to e-commerce, webov str¡nky stoj­ kdekoli od $ 1,500 až 150 000 dolarů. V­m, že to moc zºÅ¾­. Dovolte mi vypracovat ...

n¡klady na mal obchodn­ webov str¡nky

Pokud m¡ vaÅ¡e webov str¡nky pod dvÄ›ma des­tkami str¡nek (ne včetnÄ› jednotliv½ch čl¡nků blogu), vaÅ¡e webov str¡nky spadaj­ do kategorie webov½ch str¡nek pro mal firmy. Oček¡vejte, že budete str¡vit kdekoli od $ 2,000 pro velmi jednoduch m­sto nebo pÅ™epracov¡n­ pomoc­ Å¡ablony. Pro složitÄ›jÅ¡­ templ¡tn­ webov str¡nky můžete str¡vit nahoru 10 000 dolarů na zak¡zkov prvky n¡vrhu, vyhled¡vače optimalizovan webov str¡nky kopie a strategick¡ funkce nebo upgrade uživatelsk½ch zkuÅ¡enost­. Informačn­ webov str¡nky bez online obchodu budou levnÄ›jÅ¡­. Webov str¡nky eCommerce budou vždy dražš­, protože vyžaduj­ v­ce funkc­ a optimalizace.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.