Co iscustom webdesign.

Nejste schopni přistupovat k CollinsdictionaryCom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

n¡Å¡ c­l pro dÅ™evÄ›n pouličn­ časopis je jednoduch½: vzdÄ›l¡vat a posilovat čten¡Å™e t­m, že jim poskytne n¡stroje na trh jejich podnik¡n­, organizace nebo způsobit online. DÄ›l¡me to t­m, že nab­z­me pÅ™­spÄ›vky odborn­ků na web design, tech trendy, SEO, soci¡ln­, obsahov½ marketing a dalÅ¡­. Pokud existuj­ nÄ›jak pÅ™­buzn tmata, kterou byste chtÄ›li, abychom se pokryli, dejte n¡m pros­m vÄ›dÄ›t!

Pokud vytv¡Å™­te webov str¡nky pro vaÅ¡e podnik¡n­, pravdÄ›podobnÄ› se setk¡te s nÄ›kolika v½razy, o kter½ch jste si nebyli vÄ›domi. Jeden term­n může b½t vlastn­ webov str¡nky. Pokud jste str¡vili čas zkoum¡n­ webov½ch str¡nek design, pravdÄ›podobnÄ› jste vidÄ›li tento term­n. Ale v­te, co to znamen¡? Co je to vlastn­ design webov½ch str¡nek? Neboj se - pod­vejte se na tento komplexn­ čl¡nek pro vÅ¡e, co potÅ™ebujete vÄ›dÄ›t.

V­Å¡, že m¡te z¡jem o design, ale st¡le nev­te, co znamen¡ pro vaÅ¡i budouc­ kariru. Začali jste svůj v½zkum, ale pravdÄ›podobnÄ› jste st¡le jist½, co to vÅ¡echno znamen¡. MÄ›li byste b½t UX, UI nebo web designer? Nev­te? NedÄ›lejte si starosti!

Definice akronymů

UX Design znamen¡ pro design uživatelskho prostÅ™ed­ a m¡ tendenci b½t neviditeln½ nebo "za scny" stranou designu. Je to vÅ¡echno pr¡ce, kter¡ jde do vytv¡Å™en­ aplikace, webov str¡nky, software nebo služby. UX design zahrnuje design a v½zkum uživatelů, informačn­ architekturu, n¡vrh interakce, testov¡n­ použitelnosti a strategie obsahu.

Je snadn spÄ›chat k navrhov¡n­ Å™eÅ¡en­, ale UX design se zaměřuje na uživatele nebo z¡kazn­ka, aby opravdu pochopili jejich zvyky, potÅ™eby, chov¡n­, motivace a emoce. Mus­te hluboce pochopit problm a kdo navrhujete, abyste mohli prototypu a iterovat na Å™eÅ¡en­. Nejsi praktikov¡n­ UX Design, pokud nemluv­te se skutečn½mi uživateli!

UI design znamen¡ design uživatelskho rozhran­, což je vizu¡ln­ nebo grafick¡ strana designu. NÄ›kter UX N¡vrh¡Å™i budou tak dÄ›lat nÄ›kter UI, ale jin UX N¡vrh¡Å™i půjdou pouze tak daleko jako v½zkum a wireframes. V opcenclassroys UX Designer Cesta je kurz vÄ›novan½ Design UI, aÅ¥ už chcete udÄ›lat sami, nebo si můžete lpe spolupracovat s projektanti UI.

Založen UI designÅ™i budou m­t znalosti o grafickm designu, siln typografii, teorii barev, smÄ›ru fotografi­, vektorov manipulace, (možn¡) pohybu grafiky a na starÅ¡­ ºrovni, b½t schopen pracovat jako umÄ›n­ nebo kreativn­ Ředitel s jasn½m, vizu¡ln­m vizem pro produkt nebo značku.

Webov designÅ™i mohou b½t grafici, kteÅ™­ pracuj­ na webu nebo v½voj¡Å™Å¯m, kteÅ™­ postavili dostatek dovednost­, aby vytvoÅ™ili dobÅ™e vypadaj­c­ webov str¡nky nebo aplikaci. Webov designÅ™i nemaj­ tendenci, aby se pÅ™ibl­Å¾il pÅ™­stup k lidskmu prostÅ™ed­ UX.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.